Rense og Miljøteknikk AS
Faksstrandvegen 18, 7818 LUND

Mobil: +47 918 69 590 / +47 958 79 194
post@rmtas.no

Klargester BioDisc®

Renseanlegg fra 70 til 225 personer (pe) (Normalt beregnes det 5 pe per boenhet)

BioDisc ® benytter et velkjent system basert på roterende, biologiske tromler, omtalt som en biorotor. Systemet er gjennomtestet og velprøvd gjennom mange år. BioDisc ® akselererer naturens eget rensesystem; det hele baserer seg på en roterende trommel med en stor overflate. Trommelen gir
et godt vekstmiljø for en biologisk bakteriefilm. Den gir bakteriefilmen næringssalter fra avløpsvannet og tilgang på luft ved at rotoren gjør ca. 2 omdreininger pr. minutt, over og under vann. Bakteriefilmen er selvetablerende. Dette unike, biologiske systemet krever ikke tilsetning av en startkultur.
Renseanlegget er klart til bruk straks det er installert.

75 W

  • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Ingen støy, ingen lukt
  • Tilpasset for boliger med opptil 50 personer
  • Kontrollpanel varsler umiddelbart når det oppstår et problem
  • Lavt strømforbruk
  • Sertifisert i henhold til europeisk standard NS-EN12566-3
  • CE-merket
  • 5 års garanti i henhold til Norsk lov.

Prosedyre

Forsedimentering: (1)

Avløpsvann entrer forsedimenteringsbassenget. Tyngre partikler synker til bunns og lagres som slam. Her lagres også fremmedgjenstander. Disse volder ikke problem for videre renseprosess da de ikke føres videre. Forsedimenteringskammeret tømmes etter faste intervaller ved slamsuging.

Biorotor trinn 1 og 2: (2)

Delvis renset avløpsvann renner inn til biorotor nr. 1. Her vil det skje en primærrensing før vannet øses porsjonsvis inn til biorotor nr. 2 hvor ytterligere rensing av avløpsvannet finner sted.

Ettersedimentering: (3)

Partikler fra biorotoren og fosfor fra den kjemiske fellingsprosessen sedimenteres i et separat ettersedimenteringsbasseng.

Alle modeller har slamreturpumpe som pumper slam tilbake til forsedimenteringsbassenget. Dette bedrer renseprossesen, spesielt på sesongbelastede anlegg.

Godkjenning

SINTEF Byggforsk bekrefter at
Klargester BioDisc minirenseanlegg
er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift om omsetning og dokumentasjon av
produkter til byggverk (DOK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk
som er angitt i dette dokumentet

https://www.sintefcertification.no/en/product/index/2348/tg_20106

Trykk på bildet for å låste ned tekniske spesifikasjoner som pdf-brosjyre


All rights reserved. Rense og Miljøteknikk AS | impressum | Kontakt